sahypa_banner

PORTABLE MASSAGE EKSPERT

—— Göçme massa fizioterapiýa enjamlary pudagynda ýöriteleşýäris.OEM / ODM hyzmatlaryny içerde we daşary ýurtlarda müşderilere hödürlemek üçin gözleg we ösüş, önümçilik, satuw belläň.

Şençzhenen Pentasmart Technology Co., Ltd. 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda döredildi we 2013-nji ýylda hasaba alyndy. Bellige alnan ýeri we esasy iş ýeri, Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäheriniň Longgang etrabynda ýerleşýär.

2021-nji ýylyň dekabrynyň ahyryna çenli Şençzhenen Pentasmart Tehnologiýa Ş.Kompaniýanyň gündelik önümçilik kuwwaty 15 000 bölek, 8 önüm seriýasy, 20 önüm liniýasy, jemi 100-den gowrak önüm bolan 10 önümçilik liniýasy bar.

göçürip al

Kompaniýanyň taryhy

 • Pentasmart döretmek we işlemek

  - 2 toparyň agzasy
  Meýdany 60 inedördül metr

 • Ilkinji Kanton ýarmarkasyna gatnaşdym

  - 8 toparyň agzasy
  Meýdany 120 inedördül metr
  - Ilkinji içerki önümleriň garaşsyz gözleg we ösüşi, dyz massa .y

 • Esasy hasap bilen hyzmatdaşlyk ediň

  Meýdany 1600 inedördül metr
  - 28 toparyň agzasy
  - Önüm çyzygy dört kategoriýa çenli giňeldi
  - Täze boýn massaagerçysyny, Bel ýyly garny massaagerçysyny, göz massaagerçysyny işe giriziň

 • Ilkinji daşary ýurtly müşderi

  - 100 toparyň agzasy
  Meýdany 2400 inedördül metr
  - Müşderiler göz, boý we beýleki önümleri goşmak bilen ondan gowrak täze önümi özleşdirdiler

 • Çykyş 100 milliondan geçdi

  - 180 toparyň agzasy
  Meýdany 6000 inedördül metr
  - Boýn, lomber oňurga, gyryş gurallary we jadyly pad ýaly dört sany özbaşdak öndürilen täze önüm çykaryldy, şolaryň arasynda 210 boý meşhur önümdir

 • Bu çykyş 200 milliondan geçdi

  - 280 toparyň agzasy
  - meýdany 9600 inedördül metr
  - Boýn massaagerslary Japanaponiýada 1-nji satyjy
  - Noýabr aýynda BSCI şahadatnamasyny aldy
  - Oktýabr aýynda ISO13485 şahadatnamasyny aldy
  - 8 önüm kategoriýasy we 20 önüm setiri

 • Milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny aldy

  - meýdany 9600 inedördül metr
  - Lukmançylyk önümleriniň kepilnamasy
  - FDA lukmançylyk önüminiň şahadatnamasy

  Zawodymyz

  10 önümçilik liniýasy bilen kiçi massaagesçylaryň gündelik önümi 15 000 bölege, aýlyk önümçilik kuwwaty 300 000-e ýetip biler, bu bolsa bazaryň isleginiň ýokarlanmagyna çalt jogap berip biler.

  Önümçilik çyzyklary
  Bölekler
  Nissan
  Bölekler
  Aýlyk önümçilik

  Marka hormatlary

  img (3)

  Pentasmart Lifease "2021 Ajaýyp üpjün ediji baýragy

  2022-nji ýylyň mart aýynyň ahyrynda, Pentasmart, NetEase-iň berk saýlamasy boýunça 2021-nji ýylyň ajaýyp üpjün ediji baýragyny aldy.

  Lifease tarapyndan berlen ajaýyp üpjün ediji baýragy üçin sag boluň!Müşderiniň kanagatlanmagy biziň iň uly höwesimizdir, bu bolsa ynamymyzy güýçlendirýär.Dowam edýän goldawlary üçin ähli müşderilerimize örän minnetdar! Müşderilerimize has gowy hyzmat bermek baradaky asyl niýetimizi elmydama dowam etdireris!

  img (10)

  LiYi99 Ajaýyp kooperatiw üpjün ediji baýragy

  img (8)

  ANLAN ajaýyp hyzmatdaş baýragy

  img (9)

  BAOKE ajaýyp hyzmatdaş baýragy

  img (4)

  ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy

  BIZIAM TEAM

  img (5)
  img (6)
  img (7)

  Zawod gezelenji

  ÖNÜMLER

  212
  212 (2)

  Müşderilerimiz we sergilerimiz

  Müşderilerimiz we sergilerimiz

  212 (2)

  Şahadatnama

  Kompaniýa şahadatnamasy

  e5fa3c9c

  Täze ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň şahadatnamasy

  c39d5e60

  ISO13485

  1d13982e

  ISO9001

  792520d8

  BSCI

  0b0af9eb

  FDA

  e13ea6e6

  Medicalapon lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ygtyýarnama

  Patentler (Patentiň bir bölegi)

  1

  Boýn massajeri peýdaly model patent şahadatnamasy

  2

  Gua Sha Massager daşky dizaýn patent şahadatnamasy

  Kepillendirilen önüm

  32ac0c50

  FCC

  7a92fed4

  Uneck-310-RED-şahadatnama_Dekrypt

  a1356270

  CE

  b047830f

  uLook-6810PV_ROHS şahadatnamasy .Sign_Decrypt

  Hyzmatdaş

  3b95dc91

  Beden dosty (Günorta Koreýa)

  Müşderilerimiziň “Sagdyn durmuş ýylyny” 10 ýyl uzaltmak maksady bilen durmuşyňyzy dizaýn etmegi maksat edinýän dünýä saglygy goraýyş kompaniýasy bolan “Bodyfriend”.Güýçli hyzmatdaşlarymyzdan biridir.2007-nji ýylda döredilen, ýyllyk satuwy 3,1 milliard RMB we 1206 işgäri bolan oňurgaly kärhanalar.Olaryň esasy iş ugry: awtoulag, durmuş enjamlaryny lomaý we bölek satuw, gozgalmaýan emläk, durmuş enjamlaryny kärendesi we ş.m.

  Beden dosty bizi 1688-nji ýyla çenli tapdy, olar biziň fasia ýaragymyz bilen gyzyklanýar we gysga wagtyň içinde wideo konferensiýa başladyk.Şeýle hem zawody barlamak üçin koreý işgärlerini iberdiler we uzak wagtlap subut etmek we sertifikat bermekden geçdiler.

  Hyzmatdaşlyk ýola goýlandan soň, “Bodyfriend” faşiýa ýaraglarymyzy dünýä bazaryna has gowy tanatmagy maksat edinýär.Indi “Pentasmaet” we “Bodyfriend” dostlukly strategiki hyzmatdaşlykdyr.Faşiýa ýaraglaryny satmagy has ýokary derejä çykarmak baradaky umumy maksadymyza ýetmek üçin olaryň isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.

  Cellublue (Fransiýa)

  “Cellublue”, şeýle hem, beden idegini üýtgedýän fransuz markasy bolan güýçli hyzmatdaş hyzmatdaşlarymyzyň biridir.“Cellublue” müşderilere gündelik gözelligini täzelemek üçin täsirli, gyzykly we tebigy önümleri hödürlemegi maksat edinýär.Müşderilere amatly baha önümlerini hödürlemek kararyna gelen Cellublue, Alibaba halkara stansiýasyndan biz hakda öwrendi.

  Alibaba halkara stansiýasynda dükanymyz bar, ol ýerde öndürýän her dürli massaagesçylar bar.Müşderilerimiz, massaagersçylarymyz hakda parametrler, bahalar, iberiş elementi we ş.m. hakda has köp bilmek üçin dükanymyza girip bilerler.Cellublue, massaagerçyny döwmek üçin käbir ýöriteleşdirilen nusgalary soramak üçin Alibaba bilen habarlaşdy.

  Pentasmart hiç bir mümkinçiligi elden gidirmez.Programma üpjünçiligimiziň inersenerleri we gözleg-barlag topary, ähli tarapdan müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bilelikde işleýärler.Üznüksiz aragatnaşyk arkaly iki tarap barha köp ylalaşyga gelip biler.Cellublue-a birnäçe nusga iberdik we ahyrynda kanagatlanarly dizaýny tassykladyk.

  Gözleg we önümçilik boýunça köp işleýäris we Cellublue önümi fransuz bazaryna çykarmak üçin elinden gelenini edýär.Iki tarapyň bilelikdäki tagallasy bilen gyryş gurallary ahyrsoňy Fransiýada bazar açdy we satuw mukdary yzygiderli ýokarlanýar we gülläp ösýär.

  Açyk we dostlukly garaýyş bilen, Pentasmart täze we köne müşderileriň bahasyny we özleşdirilmegini soramagyny mähirli garşylaýar.Biz siziň bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyga ýetmäge taýýardyrys.

  NIPLUX (Japanaponiýa)

  NIPLUX, Japanaponiýanyň Fukuoka şäherinde ýerleşýän, gözellik we saglygy goraýyş enjamlarynyň önümçiligine we satuwyna ünsi jemläp, adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak üçin ýakymly bejeriş usullaryny döretmegi maksat edinýän kompaniýa, güýçli hyzmatdaşlarymyzdyr.

  NIPLUX biz hakda Alibaba halkara wokzalynda öwrendi.Önümlerimize göz aýlap, olar bilen gyzyklananyňyzdan soň, NIPLUX ştab-kwartirasy Hytaýdaky kärdeşlerini biziň bilen habarlaşmak üçin iberdi we zawodymyza baryp görmek we gözden geçirmek üçin gitdi.Ahyrynda ýyladyş, pes ýygylyk, ses ýaýlymy we beýleki funksiýalary bolan boýn massaagerçysy uNeck-210 satyn almak kararyna geldiler.Japanaponiýada şuňa meňzeş önüm ýok diýip pikir etdiler we uNeck-210 gowy satylar.(Soňraky maglumatlar olaryň dogrydygyny subut etdi).

  NIPLUX önümleri özleşdirmegimizi, ýapon sesini sazlamagy we tekstura taýdan oňat ýapon stil paketini ýasamagymyzy haýyş etdi.Dizaýny olaryň haýyşy boýunça berdik.Mundan gaty kanagatlanýarlar we göni fewral aýynda 2000 bölek sargyt goýýarlar.Gowy satuw, mart aýynda 3000, maý aýynda 16000 we iýulda 19000 zakaz etdi.Geçen ýyl NIPLUX Japanaponiýadaky Rakuten platformasynyň satuw mukdary boýunça birinji ýeri eýeledi.Recentlyakynda, awtonom supermarket gurdy.

  Maý biziň üçin aýratyn, NIPLUX sargytlary köpeltmegi dowam etdirdi we takmynan 10 günüň dowamynda eltip berilmegini talap etdi, bu biziň üçin gaty kyn.Şeýle-de bolsa, müşderiler bilen duşuşmak üçin elimizden gelenini etdik we olary aksiýadan çykarmadyk.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy bilelikde ösdürýän NIPLUX-yň ajaýyp satuw ukyby we durnukly üpjünçilik ukybymyz.

  Zespa (Günorta Koreýa)

  Zespa, Koreýanyň Soul şäherinde ýerleşýän bir kompaniýa, onuň maksady müşderileriň saglygy barada alada etmek we müşderiler üçin owadan we sagdyn durmuş döretmek.Massa equipment enjamlaryny satýan bu kompaniýa biziň ajaýyp hyzmatdaşymyzdyr.

  Zespa bizi sergiden tanaýardy, şol ýerde önümlerimizi olara jikme-jik hödürledik we üstünlikli gyzyklanma döretdik.Ikimiz wizit kartoçkalaryny we has giňişleýin gepleşikler üçin habarlaşmak üçin maglumatlary alyşdyk.Soňraky aragatnaşykda Zespa dyz massaagerçymyzy saýlady we OEM önümçiliginiň islegini öňe sürdi.

  Hyzmatdaşlyk başlandy.300 önümçilik liniýasynyň işgäri we 12 önümçilik liniýasy bilen, müşderilere ynam döretmek üçin ýeterlik hünärli hyzmatdaş bolmaga çalyşýarys.Biz etdik.Önümleri wagtynda tabşyrdyk, adaty bolmadyk meselelere wagtynda jogap berdik, problemalary çözmäge kömek etdik we zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini etdik.

  Zespa hem bizi lapykeç etmedi.Ilkibaşda Günorta Koreýada öndürilen meşhur massa instrument guralydy, satuwy hemişe öňdebaryjydy we käbir fiziki dükanlar Günorta Koreýanyň esasy söwda merkezlerine girdi.Hyzmatdaşlygyň başyndan şu güne çenli iki tarap hem bu hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryndan hoşal we Zespa bize ODM hyzmatlaryny etmegi teklip edýär.

  BOE (Hytaý)

  Biziň bilen ýakymly hyzmatdaşlygy bolan maglumat porty we adam saglygy üçin akylly port önümlerini we hünär hyzmatlaryny berýän BOE.

  Moxibustion enjamlary bilen gyzyklanýar.Önümleriniň ýokary hiline esaslanyp, BOE zawod barlagy üçin haýyş bilen ýüz tutdy.Müşderiler bilen taýýarlandygymyz we hyzmatdaşlygymyz şübhesiz.Şeýle-de bolsa, gözden geçirenimizde kynçylyklara duş gelýäris.Mugwort torty üçin komponent synag hasabaty ýa-da üpjün ediji ýok, şonuň üçin mugwort tortunyň düzümini subut etmek mümkin däl.

  Uly kynçylyklara duş geldik.Mugwort torty howpsuz bolsa-da, muny subut etjek subutnamamyz ýokdy.Bagtymyza BOE bize ynanýardy.Aragatnaşykdan soň, iki tarap üçinem kabul edilip bilinjek meýilnama ýetdik, ýagny müşderi synag hasabatyny özi etdi.

  Birnäçe gün garaşanymyzdan soň, mugwort tortumyzyň howpsuzdygyny subut eden synag hasabaty çykdy.BOE derrew sargyt goýdy.Şu wagta çenli BOE bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyga başladyk.BOE satmak üçin her aý moxibustion enjamlaryny hödürleýäris.Birnäçe döwürden soň, gözleg we önümçilik mümkinçiliklerimizi tanadylar we beýleki tarapyň marketing we mahabat mümkinçiliklerinden gaty kanagatlandyk.Şeýlelik bilen täze önümleri bilelikde ösdürmek üçin ikinji hyzmatdaşlyga başladyk.Geljekde has uzak möhletli ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygymyzyň boljakdygyna ynanýarys.